ICT MOOC

“คอร์สเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านไอซีที”

ICT MOOC เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ฟรี จากสำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เปิดให้นิสิต อาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยบูรพา สามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้ด้านไอซีที ด้วยตนเองได้ทุกที่ ทุกเวลา
โดยหากเรียนและทำกิจกรรมครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ผู้เรียนจะได้รับ Certificate of Completion ออนไลน์ ในรายวิชานั้น

การสร้างและจัดการรายวิชาบนระบบ
BUU LMS (Version4)

การสร้างแบบทดสอบออนไลน์บนระบบ
BUU LMS

การสร้างเนื้อหาปฏิสัมพันธ์บนระบบ
BUU LMS ด้วย Interactive Content-H5P

การเรียนรู้ BUU LMS ผ่านเคสสำคัญที่มักพบปัญหาในการจัดการรายวิชาในระบบ
e-learning

Innovation Today

“วันนี้มีอะไรใหม่”

สื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน สำหรับอาจารย์ นิสิต และบุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา

Training

“หลักสูตรอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนด้วยไอซีที”
หลักสูตรอบรมจากสำนักคอมพิวเตอร์ ที่มุ่งหวังให้อาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพามีความรู้และทักษะการใช้งานเครื่องมือใหม่ ๆ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน

โครงการอบรม

“ยกระดับการใช้งานระบบ BUU LMS สำหรับผู้เริ่มต้น”
วันที่ 18 ธันวาคม 2566
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ห้อง 204 

โครงการอบรม

“การสร้าง Interactive Contents บนระบบ BUU LMS ด้วย H5P
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ห้อง 204

“สร้างวิดีโอสุด Chic ด้วย TikTok”
วันที่ 6 มีนาคม 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
ณ อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ชั้น 2
ห้อง 204

“เรียนรู้การใช้งานระบบ BUU LMS ผ่าน Case สำคัญ”
วันที่ 8 มีนาคม 2567
เวลา 09.00-12.00 น.
Online ด้วย Microsoft Teams

Our Team

ทีมงานของเรามีทักษะ ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้าน เพื่อให้งานที่รับมอบหมายบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างราบรื่น รวดเร็ว มีประสิทธิภาพอย่างที่สุด และยังมุ่งเน้นพัฒนาทักษะฝีมือ เรียนรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา
เพื่อจะได้แนะนำ ให้คำปรึกษา ผู้รับบริการให้เกิดประโยชน์ที่ดีที่สุด

ยุวธิดา ยะนินทร

หัวหน้าฝ่ายนวัตกรรม
การเรียนการสอน

ศศิธร ฤทธิ์เดช

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

ณัฐวัณฏ์ รักษาทรัพย์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ต่อพงษ์ อยู่เย็น

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

ธนัญกรณ์ ชูนวน

นักวิชาการศึกษา

สุทธิพงษ์ หาชิต

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

contact information

ฝ่ายนวัตกรรม
การเรียนการเรียนการสอน
สำนักคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 0-3810-2768
Translate »