ทฤษฎีเบื้องต้นของไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หลักการของการทำงานของเครื่องมือของห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร ส่วนประกอบที่สำคัญ การบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงเบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์สามัญในห้องปฏิบัติการเวชศาสตร์ชันสูตร