หลักเกณฑ์และเงื่อนไขออนไลน์

              1.ผู้เข้าสอบต้องใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง หากใช้ของผู้อื่นหรือพบว่าให้ผู้อื่นใช้รหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของตัวเอง จะถือว่าทุจริตในการสอบจะปรับตกในรายวิชานี้

            2.จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสอบในระบบออนไลน์ ตาม วัน เวลาและวิธีการที่กำหนด

            3.หากพบพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต หรือมีหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริตจะถือว่าทุจริตในการสอบจะปรับตกในรายวิชานี้

            4.ห้ามคัดลอกข้อสอบไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ หากพบหรือมีหลักฐานว่าคัดลอกจะถือว่าทุจริตในการสอบจะปรับตกในรายวิชานี้

            5.การนับระยะเวลาสอบนิสิต จะนับตั้งแต่เวลา 09.00 ถึง 09.30 น. วันที่ 10 กันยายน 2564 หากนิสิตเข้าหลังเวลา 09.00 น. สามารถทำข้อสอบได้จนถึงเวลา 09.30 น. 

คำชี้แจง 

ข้อสอบปรนัยทั้งสิ้น 20 ข้อ 20 คะแนน  ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุด