ความรู้เบื้องต้นทางสถิติ ความน่าจะเป็น การเก็บรวบรวมข้อมูล การสุ่มตัวอย่าง การประมาณค่า การทดสอบสมมติฐาน การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การใช้สถิติเพื่อประยุกต์ในงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมทางธุรกิจ