Project of Establishing Faculty of Commerce and Business Adminstration

หลักการทั่วไปของเศรษฐศาสตร์ที่ว่าด้วยรายได้ประชาชาติผลผลิตและการจ้างงานมวลรวมภาวะเงินเฟ้อและเงินฝืดการเจริญเติบโตและความผันผวนทางเศรษฐกิจปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อการกำหนดรายได้ประชาชาติและการแก้ปัญหาการไร้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

Macroeconomics issues: national account, influences of domestic aggregate expenditure, international trade and external factors on national account, output, employment and unemployment, inflation and deflation; economic growth, economic stability and resolution to instability